Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy

I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie

na lata 2012 -2017

Spis treści :

 1.  Podstawa prawna opracowania koncepcji pracy szkoły
 2. Wizja i misja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie
  1. Wizja szkoły
  2. Misja szkoły
 3.  Analiza mocnych i słabych stron szkoły
 4.  Cele i kierunki pracy szkoły
  1. Cele główne pracy szkoły
  2. Kierunki pracy szkoły
 5.  Ewaluacja koncepcji pracy szkoły dokonywana po pięciu latach
 6. Załączniki

 

 

 1. I.                    Podstawa prawna opracowania koncepcji pracy szkoły
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) ? załącznik,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

 

 1. II.                  Wizja i misja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
  w Ozorkowie
 1. Wizja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie to trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna o charakterze ogólnokształcącym.

Jest ponad 60-letnią demokratyczną placówką kultywującą  tradycje narodowe, gdzie zawsze będzie miejsce dla tolerancji, szacunku i kultu nauki.

Szkoła przekazuje swoim uczniom uniwersalną i narodową kulturę, w poszanowaniu ludzkich praw, odmienności poglądów, religii, wyznań czy ras.

Szkoła zapewnia wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki, przygotowuje absolwenta do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu oraz  aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Zapewnienie dworactwo zawodowe przy wsparciu psychologicznym.

Placówka promuje uczniów pracowitych, systematycznych, ambitnych i odpowiedzialnych, przygotowując ich do życia w dynamicznej, stale zmieniającej się rzeczywistości.

Nadrzędnym obowiązkiem nauczyciela i ucznia jest sukcesywna praca nad własnym charakterem, pogłębianie wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do poruszania się we współczesnym świecie.

Absolwenci szkoły to studenci wyższych uczelni w kraju i za granicą.

Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów na uniwersytetach, politechnikach czy akademiach. Pracuje w niej dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli, z których znaczna większość to nauczyciele egzaminatorzy.

Placówka posiada pracownie komputerowe, salę multimedialną, salę fitness i Interaktywne Centrum Badawcze. Uczniowie mogą pogłębiać swą wiedzę na rozmaitych zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań itp. i odnosić sukcesy na płaszczyznach naukowych i sportowych. Nauczyciele starają się stworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych m.in.  poprzez realizację ciekawych i twórczych projektów unijnych.

Motto szkoły: Czuję w piersiach, żem młody i Polak –  S. Żeromskiego zobowiązuje; skłania do rozwoju indywidualnego, a co za tym idzie, do nieustannego rozwoju Ojczyzny.

 1. Misja szkoły

I Liceum Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego jest instytucją demokratyczną kontynuującą swe najszlachetniejsze i sprawdzone tradycje, w której zawsze będzie miejsce dla tolerancji, wzajemnego szacunku i kultu nauki. Szkoła nasza chce przekazać swoim wychowankom kulturę uniwersalną i narodową, wprowadzić ich w role społeczne i zawodowe, przygotować do pracy nad sobą i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

Nadrzędnym obowiązkiem ucznia i nauczyciela w liceum jest praca nad własnym charakterem, osobowością, wiedzą merytoryczną i zdobycie umiejętności niezbędnych do poruszania się we współczesnym świecie.

 1. III.                Analiza mocnych i słabych stron szkoły
 1. 1.      Mocne strony szkoły

1)      Wysoka Edukacyjna Wartość Dodana, która w ostatnich latach klasyfikuje szkołę wśród  tzw. Szkół sukcesu.

2)      Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

3)      Zwiększony w ostatnich latach udział uczniów w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach.

4)      Współpraca z uczelniami wyższymi.

5)       Stała, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska posiadająca bogate doświadczenie pedagogiczne.

6)      Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

7)      Nauczanie języków obcych na różnych poziomach w grupach międzyoddziałowych w zależności od wyboru i stopnia zaawansowania.

8)      Bieżąca ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

9)      Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów.

10)  Organizacja pracy szkoły jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb uczniów i rodziców.

11)  Oferta edukacyjna szkoły jest atrakcyjna i zróżnicowana.

12)  W szkole realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne.

13)   Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym m.in. Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi.

14)  Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i odpowiednio dostosowaną infrastrukturą.

15)  Szkoła promuje wartość sportu, jesteśmy w czołówce szkół w powiecie osiągających sukcesy w rywalizacji sportowej.

 1. 2.      Słabe strony: 
 1. Lokalizacja szkoły  w pobliżu rzeki Bzury, co  powoduje ogromne podtopienia gruntów.
 2. Niewielka grupa rodziców angażuje się w życie szkoły. Należy poszukiwać nowych form współpracy z rodzicami i pozyskać ich do działań na rzecz szkoły.
 3. Brak funduszy na modernizację sprzętu informatycznego do realizacji nowej podstawy programowej w klasach z rozszerzonym programem nauczania informatyki.
 4. Wyniki uzyskiwane przez uczniów z nieobowiązkowych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym są poniżej średniej krajowej.
 1. IV.               Cele i kierunki pracy szkoły
  1. 1.      Cele główne pracy szkoły

1)      Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności kształcenia.

2)      Tworzenie przyjaznego środowiska dla młodzieży.

3)      Integracja poszczególnych grup społeczności szkolnej i lokalnej.

4)      Zapobieganie negatywnym zjawiskom poprzez stosowanie pozytywnej profilaktyki.

5)      Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej.

6)      Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność szkoły.

7)      Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

2. Kierunki pracy szkoły

Kierunki pracy szkoły ustalają w sierpniu na dany rok szkolny Organy Szkoły, zgodnie z priorytetami Kuratora Oświaty w Łodzi i Ministra Edukacji Narodowej oraz uwzględniając potrzeby placówki

 1. V.                 Ewaluacja koncepcji pracy szkoły dokonywana po pięciu latach

Monitorowanie realizacji zadań ujętych w strategii należy do Dyrektora szkoły i Zespołu ewaluacyjnego.

 1. VI.                Załączniki

Załącznik nr 1           

Kierunki pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013:

 1.  Pozyskiwanie maksymalnej liczby uczniów do klas I-ych.
 2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
 3. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.
 4. Umacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.
 5.  Rozwijanie korzystnej współpracy z rodzicami.

 

Załącznik nr 2

Kierunki pracy na rok szkolny 2013/ 2014 :

 1. Uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie różnych form i metod pracy wymagających większego zaangażowania i aktywności uczniów.
 2. Kontynuacja działań wzmagających motywację uczniów do udziału w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Zintegrowanie podejmowanych działań opiekuńczych, wychowawczych
  i profilaktycznych.
 4. Wzbogacanie i uatrakcyjnianie form współpracy z rodzicami.
 5. Integracja działań podejmowanych przez wszystkie działające w szkole zespoły.
 6. Podejmowanie dalszych działań wzmacniających pozytywny wizerunek szkoły
  w środowisku lokalnym.